Historia

Föreningen Pro Vesper r.f.s uppkomst:

Tanken att grunda Vesperhemmet för åldringar väcktes redan 1923. Det var några energiska damer inom föreningen Vita Bandet som insåg det stora behovet av ett åldringshem. Genom upprop i tidningspressen, penninginsamlingar och flitigt syföreningsarbete kunde de en dag sedan förverkliga sin tanke.

De första tio åren arbetade hemmet under Vita Bandet. En kommitté bestående av de damer som lade grunden till företaget anförtroddes ledningen.

Förbundet Vita Bandet
Förbundet Vita Bandet grundades i Finland år 1905. Verksamheten fick sin början i Nordamerika år 1870 och växte under ett tjugotal år till en internationell rörelse. Vita Bandet var mycket aktivt med att kämpa för kvinnornas ställning i samhället, bl.a. genom att kräva rösträtt för kvinnor och stöda kvinnor och barn som levde under odrägliga förhållanden.

I dagens Finland verkar rörelsen som en riksomfattande förening med kristen värdegrund och uppgiften är att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem i samhället. Medlemmarna är kvinnor som omfattar förbundets principer. Vita Bandet stöder individer och familjer i deras strävan efter ett sunt och balanserat liv, och vill också uppmuntra alla medborgare att på sitt håll främja nykterhet. Vita bandet vill nå hela befolkningen, både kvinnor och män. Föreningen bedriver mångsidig verksamhet för att nå människor i olika problemsituationer.

År 1928 köptes Mechelingatan 27. I juni samma år flyttade de första 9 hyresgästerna in. Hemmet erbjöd till en början endast rum, ingen mat eller städning. Åldringshemmet disponerade de första 30 åren endast den del av andra våningen som kallades Vesperhemmet.

Småningom började tanken på att arbetet för åldringshemmet borde helt avskiljas från Vita Bandet och ges en skild förening med behörigen stadfästa stadgar få insteg bland kommittémedlemmarna. Föreningen Vita bandet accepterade detta med villkor att arbetet skulle fortsätta på samma kristliga grund som hittills.

Våren 1939 separerade åldringshemmet Vesper från Vita Bandet och bildade en egen registrerad förening, Pro Vesper r.f. Vita Bandets styrelse överlämnade alla åldringshemmet Vespers tillhöriga donationer och ägodelar till den nybildade föreningen.

År 1957 införlivades lägenheten i B-trappan med Vesperhemmet och fick namnet Karinhemmet till minne av Karin von Willebrand. Lägenheten hade av ekonomiska skäl varit uthyrd åt helt utomstående.

År 1960 köptes lägenheten vid Mechelingatan 17. Denna del benämndes Agda-hemmet efter föreningens stora donator Agda Wahlquist.
Åldringshemmet kunde nu erbjuda rum åt 16 pensionärer.

År 1995 köpte Pro Vesper 6 seniorlägenheter i Folkhälsans Seniorhus i Brunakärr. Vesperhemmets verksamhet flyttade till Seniorhuset år 1996. Föreningen köpte ytterligare en lägenhet år 2001 i Seniorhuset och två lägenheter i Majblomman år 2005/06 samt en lägenhet i Seniorhuset år 2016.
År 2017 investerade Pro Vesper i ytterligare tre lägenheter i Folkhälsans nya Seniorhus Gullkronan som blev klart i juni 2018.